Výstupy projektu PUMM (SUMP) Třebíč

Plán udržitelné městské mobility města Třebíče (zkráceně PUMM Třebíč)

Plán udržitelné městské mobility se skládá z několika částí. Analýze tvrdých dat, jako jsou dopravní průzkumy, dostupná statistická data, a terénní průzkum včetně popisu silných i slabých stránek se věnuje analytická část. Na ni navazuje návrhová část, která obsahuje výčet opatření s cílem zlepšit současný stav a nastavit dlouhodobou udržitelnost městské mobility. Akční plán je jakýmsi jízdním řádem pro realizace dílčích kroků pro město. Vedle toho jsou dalšími výstupy projektu pocitová mapa, dopravní model i vyhodnocení vlivů na životní prostředí (proces SEA). 

 

SUMP Třebíč

Zkratka pochází z anglické věty Sustainable Urban Mobility Plan. Jedná se o koncept Evropské Komise, který nabízí návod a doporučení, jak vyřešit problémy měst v oblasti hluku a výparů z automobilů, nevzhledného parkování aut, dopadů mobility na životní prostředí apod. 

Výsledkem by mělo být zvýšení životní úrovně občanů evropských měst. Koncept předpokládá spolupráci mezi jednotlivými oblastmi politické reprezentace a klade výrazný apel na centrální politiku, aby jednotlivé kroky vedoucích ke zlepšení životní úrovně podporovali. 

K naplnění konceptu slouží jak pravidelná školení, sdílení příkladů z praxe a komunikace na mezinárodní úrovni, tak i financování z evropských prostředků. 

Město Třebíč se do této iniciativy zapojila, protože životní úroveň občanů města je stěžejním bodem celé politické reprezentace nezávisle na její příslušnosti. 

 

      MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ (brožura)           ANALYTICKÁ ČÁST           NÁVRHOVÁ ČÁST           AKČNÍ PLÁN