Výstupy projektu PUMM (SUMP) Třebíč

Plán udržitelné městské mobility města Třebíče (Zkráceně PUMM Třebíč)

Skládá se z několika částí. Analýze tvrdých dat, jako jsou dopravní průzkumy, dostupná statistická data, a terénní průzkum včetně popisu silných i slabých stránek se věnuje analytická část. Na ni navazuje návrhová část, která bude obsahovat výčet opatření s cílem zlepšit současný stav a nastavit dlouhodobou udržitelnost městské mobility. Akční plán bude jakýmsi jízdním řádem pro realizace dílčích kroků pro město. Vedle toho budou dalšími výstupu projektu pocitová mapa, dopravní model i vyhodnocení vlivů na životní prostředí (proces SEA). 

 

SUMP Třebíč

Zkratka pochází z anglické věty Sustainable Urban Mobility Plan. Jedná se o koncept Evropské Komise, který nabízí návod a doporučení, jak vyřešit problémy měst v oblasti hluku a výparů z automobilů, nevzhledného parkování aut, dopadů mobility na životní prostředí apod. 

Výsledkem by mělo být zvýšení životní úrovně občanů evropských měst. Koncept předpokládá spolupráci mezi jednotlivými oblastmi politické reprezentace a klade výrazný apel na centrální politiku, aby jednotlivé kroky vedoucích ke zlepšení životní úrovně podporovali. 

K naplnění konceptu slouží jak pravidelná školení, sdílení příkladů z praxe a komunikace na mezinárodní úrovni, tak i financování z evropských prostředků. 

Město Třebíč se do této iniciativy zapojila, protože životní úroveň občanů města je stěžejním bodem celé politické reprezentace nezávisle na její příslušnosti.